عکساتو: ارائه دهنده فناوری رایانش ابری تصاویر و هوش مصنوعی

عکساتو بصورت تخصصی راه حل مدیریت و پردازش تصویر بر روی بستر ابری ( SaaS ) را برای اپلیکیشن ها ، شبکه های اجتماعی و سایت های پربازدید فراهم می کند.

استاد الهیات و علوم کامپیتور دانشگاه سنت جان آمریکا:

همگرایی جالبی در تصور از خدا در حیطه هوش مصنوعی ایجاد شده است

استاد الهیات و علوم کامپیتور دانشگاه سنت جان آمریکا اذعان داشت که همگرایی قابل ملاحظه ای در تفاسیر قرن بیستم از تصور خدا که به چه معنایی انسان در تصور خداوند خلق شده ایجاد گشته است.

استاد الهیات و علوم کامپیتور دانشگاه سنت جان آمریکا: همگرایی جالبی در تصور از خدا در حیطه هوش مصنوعی ایجاد شده است

استاد الهیات و علوم کامپیتور دانشگاه سنت جان آمریکا اذعان داشت که همگرایی قابل ملاحظه ای در تفاسیر قرن بیستم از تصور خدا که به چه معنایی انسان در تصور خداوند خلق شده ایجاد گشته است.