به گزارش خبرنگار خبرگزاری "مهر" ، در آخرین روز همایش بین المللی گفتگوی علم و دین نشستهای تخصصی با موضوع خانواده و اخلاق ، محیط زیست و تکنولوژی و اخلاق ، انسان و سلامت برگزار شدند.پروفسور نورین هرزفیلد ، استاد الهیات و علوم کامپیتور دانشگاه سنت جان آمریکا ، درباره "خلقت در تصویر ما: هوش مصنوعی و تصور خدا" بحث نمود.پروفسور هرزفیلد اذعان داشت که همگرایی قابل ملاحظه ای در تفاسیر قرن بیستم از تصور خدا که به چه معنایی انسان در تصور خداوند خلق شده و رویکردهایی به خلقت در ذهن خود ما و در حیطه هوش مصنوعی ایجاد شده است. در هر دو حیطه حد فاصل خدا و انسانیت یا انسانیت و کامپیوتر را در قالب سه گزینه می توان دید.وی افزود: این گزینه ها عبارتند از: 1- ویژگی یا مجموعه ای از ویژگیها مانند هوش ، 2- کارکردهایی که ما عملاً داریم یا قادر به انجام آن هستیم ، 3- ارتباطاتی که ما برقرار کرده ایم. هر کدام از این سه رویکرد بیانگر فهم متفاوتی است که ما از کنه انسانیت داریم.پروفسور هرزفیلد تصریح کرد: رویکردهای کارکردی و ارتباطی در اواخر قرن بیستم رواج داشته اند که همراه با فهم کارکردی بوده که عمدتاً توسط جامعه پذیرفته شده بودند. اما رویکرد ارتباطی بینشهای جدیدی را نسبت به کرامت انسانی در عصر کامپیوتری و هم چنین رویکرد جدیدی را به تحقیقات هوش مصنوعی ارائه می نماید.