باستان شناسان دانشگاه آلاباما با استفاده از تصاویر مادون قرمز ماهواره ای موفق شدند 17 هرم گمشده در مصر را کشف کنند. همچنین با استفاده از این تصاویر مادون قرمز بیش از هزار قبر و 3 هزار خانه در زیر زمین شناسایی شد کاوشهای اولیه ، بعضی از این یافته های ماهواره ای از جمله وجود دو هرم را تائید می کند.سارا پارکاک ، مصرشناس آمریکایی و سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص توضیح داد: "ما به مدت بیش از یکسال به شدت این تحقیقات را انجام دادیم. وقتی من ساختمانها را دیدیم گفتم: آها! و چند قدمی به عقب رفتم و به تمام آن چیزی که کشف کرده بودیم نگاه کردم. نمی توانستم باور کنم که ما توانسته ایم این تعداد سایت باستانی را زیر مصر پیدا کنیم."وی افزود: "حفاری یک هرم رویای تمام باستان شناسان است."این تیم به منظور دستیابی به این نتایج ، تصاویری را که ماهواره های ناسا از مدار 700 کیلومتری بالای زمین با دوربینهای پر قدرتی که می توانند اجسام نقطه ای با قطر کمتر از 1 میلیمتر را از بالای سطح زمین شناسایی کنند بررسی کردند.براساس گزارش بی. بی. سی ، در تصویربرداری مادون قرمز مواد مختلف زیر سطح زمین با نورهای متفاوتی می درخشند و به همین دلیل شناسایی ساختمانهای مدفون شده در زیر زمین با استفاده از این تصاویر امکانپذیر است. بسیاری از این ساختمانها قدمت 3 هزار ساله دارند.